Hypnotherapie

Veel van onze problemen zitten zo diep geworteld dat erover praten niet altijd voldoende oplost. Ze zitten dan als het ware ‘vast’ in het onbewuste deel van onze persoonlijkheid. Via hypnotherapie krijg je makkelijker toegang tot je eigen onbewuste waar je oorzaken kunt opsporen en direct oplossingen kunt vinden.

Een sessie hypnotherapie vindt plaats met gesloten ogen maar verder ben je volkomen ‘bij’:
je kunt gewoon horen, praten en als je wilt je ogen openen en stoppen met de trance. Je bent alleen meer  ontspannen waardoor je dichter bij jezelf kunt komen dan in een gesprekssituatie.

In principe kan hypnotherapie bij iedereen. Veel verschillende problemen kunnen worden  behandeld met deze methode zoals pijnklachten, migraine, onzekerheid, innerlijke conflicten, angsten, depressiviteit, verslavingen, eetstoornissen, fobieën, perfectionisme, dwangmatig handelen, posttraumatische stressstoornis, burnout, neurosen.

Ook bij relatie- of gezinsproblematiek kan hypnotherapie helpen.

Hypnotherapie is geen modern toveren. Je kunt er niet jezelf mee ‘programmeren’ zoals:
“Vanaf nu stop ik met roken.” Of: “Ik ben een kikker.” Wel kun je je ontdoen van onjuiste  overtuigingen over jezelf, zoals: “Ik ben niet de moeite waard.”

Veel mensen vinden hypnotherapie eng. Je zou controle verliezen over jezelf of heel enge dingen gaan zien. Om deze reden bouwen we het werken met deze methode rustig op en zorgt de therapeut dat je zelf altijd de regie houdt over wat er gebeurt.
Alles gebeurt in jouw eigen onbewuste en dat staat alleen toegang toe als het voldoende veilig is.

 

 

Many of our problems are so deeply rooted that talking about them is not always a sufficient solution. They are then, as it were, ‘stuck’ in the unconscious part of our personality. Hypnotherapy gives you easier access to your own unconscious where you can identify causes and find immediate solutions.

A hypnotherapy session takes place with your eyes closed, but otherwise you are completely ‘alive’:
you can just hear, talk and if you want open your eyes and stop the trance. You are just more relaxed, which allows you to get closer to yourself than in a conversation situation.

In principle, hypnotherapy can be used by anyone. Many different problems can be treated with this method, such as pain complaints, migraines, insecurity, inner conflicts, fears, depression, addictions, eating disorders, phobias, perfectionism, compulsive actions, post-traumatic stress disorder, burnout, neuroses.
Hypnotherapy can also help with relationship or family problems.

Hypnotherapy is not modern magic. You cannot ‘program’ yourself with it, such as:
“From now on I will stop smoking.” Or: “I am a frog.” However, you can get rid of incorrect beliefs about yourself, such as: “I am not worth it.”

Many people find hypnotherapy scary. You would lose control over yourself or start seeing very scary things. For this reason, we build up working with this method slowly and the therapist ensures that you always remain in control of what happens.
Everything happens in your own unconscious and that only allows access if it is safe enough.

Hypnotherapy can also help with relationship or family problems.

Hypnotherapy is not modern magic. You cannot ‘program’ yourself with it, such as:
“From now on I will stop smoking.” Or: “I am a frog.” However, you can get rid of incorrect beliefs about yourself, such as: “I am not worth it.”

Many people think hypnotherapy is scary. You would lose control over yourself or start seeing very scary things. For this reason, we build up working with this method slowly and the therapist ensures that you always remain in control of what happens.
Everything happens in your own unconscious and that only allows access if it is safe enough.