Praktijkvoorwaarden en privacyverklaring

Omdat (ook) de zorgverzekeraars steeds hogere eisen stellen aan verleende zorg dienen hypno- en psychotherapeuten zich te houden aan eisen die door de beroepsverenigingen (NBVH en RBCZ) en de wetgever (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zijn opgesteld.

Deze eisen betreffen:

 1. Privacy/geheimhoudingsplicht en afspraken tussen therapeut en cliënt
 2. Wijze van facturering en betaling
 3. Doelen van de begeleiding
 4. Duur van de begeleiding
 5. Aansprakelijkheid
 6. Klachtenprocedure
 7. Afzeggen van afspraken
 8. Begeleidingsovereenkomst
 9. Bijscholingsplicht therapeut
 1. Wijze van facturering en betaling. De cliënt krijgt na afloop van een consult een factuur (kan ook per mail) die hij in kan dienen bij de verzekering. Op de factuur staat precies wat er nodig is voor de verzekering. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van de therapiekosten. Welk deel precies is wat de cliënt zelf moet achterhalen. De therapeut heeft geen mogelijkheid tot het indienen van facturen, dat blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt. De cliënt is verantwoordelijk voor de betaling aan de therapeut. Dit kan na afloop via een betaalverzoek of, als dit wordt afgesproken, door overmaken van het bedrag op de factuur. De factuur dient binnen 2 weken te worden voldaan. Op de factuur staan vermeld: naam, adres en geboortedatum van de cliënt, datum van de behandeling en indien gewenst de prestatiecode ten behoeve van vergoeding door een zorgverzekeraar.
 2. Omdat de therapeut niet werkt met vragenlijsten en DSM-5 diagnostiek dus er geen vastomlijnde protocollen van behandeling zijn, bespreken cliënt en therapeut samen de doelstellingen voor de therapie. De therapeut draagt zorg voor deze doelstellingen tijdens de sessies. Evaluatie kan te allen tijde, zowel door therapeut als cliënt geïnitieerd.
 3. De duur van de begeleiding wordt niet vastgesteld. De therapeut kan een inschatting maken maar korter of langere begeleiding is mogelijk. De cliënt kan altijd stoppen met de therapie. Hervatten is ook mogelijk, in overleg met de therapeut.
 4. De therapeut is niet aansprakelijk voor behaalde doelstellingen. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het proces. Het is daarom van belang dat de cliënt aangeeft wat er eventueel de therapie kan bemoeilijken, zodat de therapeut hierop kan inspelen of een afweging maken of therapie haalbaar is.
 5. De therapeut is verzekerd voor hulp aan zowel cliënt als therapeut in geval van klachten zoals dit verplicht is. De therapeut wil graag van de cliënt horen wat er verbeterd kan worden in de therapie en moedigt de cliënt (zoals bij deze) aan dit aan te geven. Het doel van therapeut en cliënt is identiek: beiden willen dat de cliënt zich beter gaat voelen in de lijn van zijn doelstellingen. De therapeut doet haar best om hiertoe de mogelijkheden te creëren. Zie onder voor meer informatie over klachten.
 6. Afzeggen van afspraken moeten 24 uur van tevoren worden gedaan. Dit kan via alle gebruikelijke media. Bij later afzeggen zal de therapeut de afspraak toch factureren.
 7. De begeleidingsovereenkomst is een formele overeenkomst tussen de therapeut en cliënt waarin wordt beschreven wat het doel van de begeleiding is en dat de cliënt en therapeut de voorwaarden beiden onderschrijven.
 8. De therapeut is verplicht om bijscholing te volgen en intercollegiaal overleg te houden om zichzelf te blijven verbeteren voor een passende begeleiding richting cliënten. Tijdens het intercollegiaal overleg kan de situatie van de cliënt besproken worden maar alle mogelijke herkenbare en persoonlijke dingen van de cliënt worden hierin weggelaten. Dit overleg is bedoeld om de begeleiding richting cliënt te optimaliseren.
 9. Privacyverklaring/geheimhoudingsplicht:

Voor jouw behandeling bouw ik een dossier op. Dat is een wettelijke verplichting, opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat een behandelovereenkomst, behandelafspraken, aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en eerdere behandelingen en aantekeningen over het verloop van de behandeling in mijn praktijk. Ook kunnen in het dossier gegevens zijn opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij de huisarts of specialist.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

– zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens

– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

– als enige therapeut toegang heb tot de medische gegevens in jouw dossier

– wettelijk gehouden ben aan de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doelen worden gebruikt, uitsluitend na jouw schriftelijke toestemming:

– om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld aan het begin en het eind van de therapie of bij een verwijzing naar een andere behandelaar

– voor het gebruik door een waarnemend therapeut, tijdens mijn afwezigheid

– voor anoniem gebruik tijdens intercollegiale toetsing

– indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, zal ik dit eerst met jou bespreken en schriftelijk om jouw toestemming vragen.

Jouw gegevens blijven in het cliëntendossier 15 jaar bewaard, zoals volgens de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst wordt vereist.

Verder is van belang dat de begeleiding begint met een intakegesprek waarin de doelstellingen worden besproken. De begeleidingsovereenkomst kan worden gemaild, alsmede de algemene voorwaarden.

De consulten duren 45 minuten, 60 minuten of 90 minuten en kosten respectievelijk 60, 80 of 120 euro. Als de tijd wordt overschreden met meer dan 5 minuten wordt dit in rekening gebracht. De therapeut en cliënt zijn beiden verantwoordelijk voor het bewaken van de tijd. Telefonische of email consulten kosten 20 euro per kwartier.

Ik ben aangesloten bij de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapie) en sta geregistreerd bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en val zodoende onder de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is geregeld hoe om te gaan met klachten. Mijn praktijk is daarvoor aangesloten bij de Geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). In geval van een klacht, is er een stappenplan. De eerste stap is om het er samen met mij over te hebben en te kijken of wij er samen uit kunnen komen. De volgende stap is een schriftelijke klacht indienen bij de klachtfunctionaris van mijn beroepsvereniging (NBVH). Indien ook daar niet de oplossing wordt gevonden, kan er een beroep worden gedaan op de geschilleninstantie (SCAG).