Andere klachten

Naast het thema spanningsklachten zijn er nog veel meer te behandelen klachten zoals: onzekerheid, perfectionisme, angsten, slaapproblemen, pijnklachten, depressiviteit, rouw, vastgelopen verdriet, relatieproblemen en zich ongelukkig voelen. Ook re-integratie op het werk en loopbaanplanning zijn onderwerpen die veel aan de orde komen.

De onderliggende oorzaken van klachten bevinden zich vaak op onverwachte gebieden en vragen om een adequate oplossing zodat ook op de lange termijn, zonder aangeleerde trucjes, een gewenste verandering van patronen bereikt kan worden.
Door het gebruik van verschillende methoden en technieken (hypnotherapie, gesprekken, cognitieve gedragstherapie, ACT) is er altijd een weg  in de goede richting te vinden, in nauw overleg met de cliënt.

Voor sommige mensen is een individueel traject niet wenselijk en kiest men liever voor  een groepsgerichte aanpak. Vooral binnen organisaties bestaat behoefte aan een preventieve aanpak van stressproblematiek. De preventieve trainingen ‘Omgaan met stress’,  ‘Stressmanagement’, ‘Timemanagement’ en ‘Persoonlijke Effectiviteit’ kunnen  voor een brede of smallere groep uitkomst bieden. Er zijn ook curatieve groepstrajecten mogelijk.

De trainingen kunnen afgestemd worden  op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers, zowel in-company als op locatie.

 

In addition to the theme of tension complaints, there are many more complaints to be treated, such as: insecurity, perfectionism, fears, sleeping problems, pain complaints, depression, grief, stuck sadness, relationship problems and feeling unhappy. Reintegration at work and career planning are also frequently discussed.

The underlying causes of complaints are often located in unexpected areas and require an adequate solution so that a desired change in patterns can be achieved in the long term, without learned tricks.
By using different methods and techniques (hypnotherapy, conversations, cognitive behavioral therapy, ACT) there is always a way to be found in the right direction, in close consultation with the client.

For some people, an individual process is not desirable and they prefer to opt for a group-oriented approach. There is a need, especially within organizations, for a preventive approach to stress problems. The preventive training courses ‘Dealing with stress’, ‘Stress management’, ‘Time management’ and ‘Personal Effectiveness’ can offer a solution for a broad or narrower group. Curative group programs are also possible.

The training courses can be tailored to the wishes of the client and participants, both in-company and on location.