Stressziekten en onverklaarde lichamelijke klachten

Veel lichamelijk onverklaarde klachten zijn levensontwrichtend en uitputtend. Als er medisch geen alternatieven meer zijn kan hypnotherapie vaak helpen om de diepere oorzaken aan te pakken, acceptatie te vergroten, de klachten te verminderen en het leven weer op te pakken.

Onder stressziekten verstaan we overspannenheid, burn-out, surmenage, overwerktheid, RSI en in enige mate het chronisch vermoeidheidssyndroom. De overeenkomst bij deze aandoeningen is dat zij ontstaan door langdurige uitputting van lichaam en geest. Het lichaam reageert op zijn eigen manier en geeft signalen van deze overbelasting af.

Bij overspannenheid (=”surmenage”) en burn-out geeft dit meestal de volgende klachten:

  • moeheid
  • slaapproblemen
  • emotionaliteit
  • ongeduld, irritatie
  • concentratiestoornissen
  • geheugenproblemen
  • piekeren
  • gejaagd gevoel

Bij iedereen kunnen er meer klachten zijn dan bovenstaande en ze kunnen per persoon verschillen in hevigheid.

Alleen uitrusten is niet voldoende, het is belangrijk om ook de oorzaak van de aandoening aan te pakken, anders zou je na een periode van herstel weer terugvallen in het oude patroon.

Begeleiding bij deze klachten draait in de eerste plaats om een grondig herstel en vervolgens om een succesvolle re-integratie (werk en/of maatschappij) en voorkoming van terugval.
De meeste mensen komen tussen de tien en vijftien keer, gedurende ongeveer een jaar.
In deze periode zijn ze hersteld en ook voorzichtig aan het werk gegaan. De begeleiding houdt meestal op als iemand zich weer helemaal goed voelt en niet meer bang is voor terugvallen.

Tijdens de begeleiding krijg je informatie, adviezen, huiswerkopdrachten, ondersteuning in de richting van werk/arbo-dienst/maatschappij en natuurlijk ruimte voor je eigen verhaal, wensen en inbreng. Er zijn veel goede technieken die bij de begeleiding gebruikt worden en het belangrijkste is dat ze passen bij de cliƫnt. Dat is steeds het uitgangspunt. Er is geen standaardprotocol voor de begeleiding, wel een persoonsgebonden plan om het beoogde doel te bereiken.

Naast het persoonsgebonden doel is het algemene doel van de begeleiding: gezonde en spoedige terugkeer in de maatschappij, waarbij de kans op terugval zeer gering is.

 

 

Many physically unexplained complaints are life-disrupting and exhausting. If there are no longer any medical alternatives, hypnotherapy can often help to address the root causes, increase acceptance, reduce the complaints and get back to life.

By stress diseases we mean stress, burn-out, overwork, RSI and to some extent chronic fatigue syndrome. The similarity between these conditions is that they are caused by long-term exhaustion of the body and mind. The body reacts in its own way and sends out signals of this overload.

In case of overstrain (“surmenage”) and burnout, this usually causes the following complaints:

fatigue
sleep problems
emotionality
impatience, irritation
concentration disorders
memory problems
worry
agitated feeling

Everyone may have more complaints than the above and they can differ in severity per person.

Just resting is not enough, it is important to also address the cause of the condition, otherwise you would fall back into the old pattern after a period of recovery.

Guidance for these complaints is primarily about a thorough recovery and then about successful reintegration (work and/or society) and prevention of relapse.
Most people come between ten and fifteen times, for about a year.
During this period they recovered and also started working carefully. The guidance usually ends when a person feels completely good again and is no longer afraid of relapsing.

During the guidance you will receive information, advice, homework assignments, support in the direction of work/occupational health and safety service/society and of course space for your own story, wishes and input. There are many good techniques used in counseling and the most important thing is that they suit the client. That is always the starting point. There is no standard protocol for guidance, but there is a personal plan to achieve the intended goal.

In addition to the personal goal, the general goal of the guidance is: healthy and speedy return to society, with the chance of relapse being very small.