Training en opleiding

Ook voor training (in-company en op maat) en coaching is Flow een geschikte partner.

Allereerst hebben we een gesprek over de onderwerpen waar de organisatie of de medewerkers in vastlopen. Vervolgens kijken we naar de wensen van de organisatie en medewerkers (soms is deze fase langer en zijn er meer individuele gesprekken nodig) en komen we tot een plan. Flow werkt dit plan uit en gaat na overeenstemming over tot implementatie.

Deze implementatie bestaat uit: coachingsgesprekken, trainingen van groepen, adviezen voor managers en indien nodig begeleiding bij de uitvoering hiervan.

De terreinen waarop Flow ervaring heeft zijn:

  • zelfsturing van teams, zelfstandig werken, betere samenwerking, optimaal benutten van het groepspotentieel
  • communicatie onderling of met klanten
  • stroomlijnen van werkprocessen, verbeteren van functies en functionaliteit en effectiviteit
  • vastgelopen samenwerking, in bijvoorbeeld een maatschap, weer in een positieve flow krijgen
  • onderhandelen in situaties van grote verschillen in houding, opvattingen, normen en waarden
  • aanleren en uitbreiden van (schriftelijke en mondelinge) communicatieve vaardigheden

In elke sector is begeleiding en training mogelijk. De grootste expertise ligt op het terrein van de medewerkers, het midden management en zelfsturende teams, maar ook kleinere samenwerkingsverbanden zoals een maatschap van professionals hebben door begeleiding van Flow succes en positieve resultaten verkregen.

 

Flow is also a suitable partner for training (in-company and customized) and coaching.

First of all, we have a conversation about the topics that the organization or employees are stuck on. We then look at the wishes of the organization and employees (sometimes this phase is longer and more individual conversations are needed) and we come up with a plan. Flow develops this plan and, after agreement, proceeds to implementation.

This implementation consists of: coaching conversations, training of groups, advice for managers and, if necessary, guidance in its implementation.

The areas in which Flow has experience are:

*self-management of teams, working independently, better collaboration, optimal use of group potential
*communication among themselves or with customers
*streamlining work processes, improving features and functionality and effectiveness
*getting stalled cooperation, for example in a partnership, back into a positive flow
*negotiating in situations of major differences in attitudes, beliefs, norms and values
*learning and expanding (written and oral) communication skills

Guidance and training is possible in every sector. The greatest expertise lies in the field of employees, middle management and self-managing teams, but smaller partnerships such as a partnership of professionals have also achieved success and positive results through the guidance of Flow.